Коалицијата на здруженија на граѓани Сите за правично судење е коалиција во која на доброволна основа членуваат здруженија на граѓани од Република Македонија заради следење на судските процеси пред надлежните судови во Република Македонија, со цел осигурување на загарантираните права за правично судење како е предвидено со Уставот, законите и ратификуваните меѓународни договори, зголемување на јавната свест и зајакнување на довербата на граѓаните во институциите на системот, посочување на потребата и работа на можните реформи во судските постапки, зголемувањето на практичните знаења на студентите на право, зајакнување на улогата и капацитетот на невладините организации и друго. Коалицијата воедно се залага до еднаков пристап до правдата на сите граѓани на Република Македонија преку давање на бесплатна правна помош. Членки на Коалицијата.

Повик за работилница: Доста е од жртви на насилство – превенција, пристап, правна заштита

Што претставува насилство? Какви видови на насилство постојат? Дали сте запознаени со концептот на ненасилна трансформација на конфликти?

Ве повикуваме да се пријавите на работилницата „Доста е од жртви на насилство – превенција, пристап, правна заштита“ која ќе се одржи на ден 10.06.2016 година во Младински Културен Центар (МКЦ) во Битола (12:00 - 17.00) каде што овие прашања и теми ќе бидат разработени.

повеќе>>

Кривичниот совет versus Законот за кривичната постапка

Извештај 2012

Кривичниот совет versus Законот за кривичната постапка

 

Преземи>>

Факти за Коалиција Сите за Правично Судење

Извештај 2012

Факти за

Коалиција Сите за правично судење

 

Преземи>>

НОВИ ПУБЛИКАЦИИ

Стандарди

Судската ефикасност во справувањето со организираниот криминал и корупција - Извештај за 2015

 

Преземи>> Преземи албанска>>

Стандарди

Судската ефикасност и остварувањето на фер и правично судење - Извештај за периодот октомври 2014 - февруари 2015

 

Преземи>>

Стандарди

Имплементација на меѓународните стандарди за фер и правично судење - Извештај за периодот ноември 2014 - април 2015

 

Преземи>>

Извештај 2013

Годишен извештај од 2013 и 2014 за работата на Коалицијата Сите за правично судење

 

Преземи>>